Erlebe das Zehnerhaus

Säle die begeistern...

Räume die inspirieren

Einzigartiges Ambiente

und wunderschöne Architektur

Arrow
Arrow
Slider

deProfundis – projekt INTERREG SI-ATOhranjanje dediščine »Iz globin«: čezmejni kulturno - turistični potencial

Glavni cilj projekta je vzpodbujanje čezmejnega trajnostnega turističnega razvoja, temelječega na edinstveni naravni in kulturni dediščini mofet in slatin. Z vzpostavitvijo skupnega upravljanja dediščine in z usmerjanjem obiska bo zagotovljena njena ohranitev ter poudarjen kulturni potencial območja.

Izviri mineralne vode, termalne vode in posebej mofete so naravne dobrine, ki izstopajo na čezmejnem območju občin Gornja Radgona – Bad Radkersburg. Mofete predstavljajo izjemen in redek naravni pojav, pri katerem iz zemeljskih globin izhaja stalni, skoraj čisti plin CO2. Mineralni in termalni izviri so območje zaznamovali tudi kulturno-zgodovinsko in etnološko. Dediščina je ogrožena in se počasi izgublja. Za njeno dolgoročno ohranitev je potrebno trajnostno upravljanje. V okviru projekta bo vzpostavljen čezmejni skupni akcijski načrt trajnostnega upravljanja kulturno-turističnega potenciala ohranjene naravne dediščine. Z usmerjanjem tokov obiskovalcev se bo neposredno spodbujal razvoj turizma na podeželju, z namenom preprečevanja poslabšanja stanja naravnih pojavov se jih bo usmerjalo izven ranljivih območij na vzpostavljene interpretacijske točke, v urbanih središčih pa skupine obiskovalcev, katerih obisk bi lahko presegel nosilno zmogljivost območij naravne dediščine zadržalo z zunajsezonsko kulturno-ustvarjalno ponudbo z izvedbo Light&Water Festivala. Razvit, izveden in evalviran bo program usposabljanja, ki bo namenjen pedagoškemu osebju, z namenom implementiranja vsebin v učno-vzgojne programe, ter zaposlenim v turističnih dejavnostih. Rezultat projekta je inovativni čezmejni turistični proizvod »Iz globin«, ki ga sestavljajo trije programi: kolesarski, vzgojno-izobraževalni in kulturno-ustvarjalni.

Z namenom ohranjanja in varovanja dediščine ob njenem sočasnem obiskovanju in spoznavanju ter skupnemu upravljanju, motiviranju in dvigu kompetenc ter graditvi medsebojnih mrež deležnikov za vzpostavitev trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov ob upoštevanju ranljivosti in potencialov dediščine in kulture bo projekt »deProfundis« pozitivno vplival na lokalno naravo in okolje ter krepil identiteto in prepoznavnost programskega območja.

Vodilni partner:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor

Projektni partnerji:
Mestna Občina Bad Radkersburg
Stadtgemeinde Bad Radkersburg Kulturzentrum Süd-Ost GmbH
Občina Gornja Radgona

Trajanje: 1.11.2023 – 31.10.2026
Odobreni prispevek ESRR: 949.115,80 €
Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran nosilca programa: http://www.si-at.eu/2127/

Erhalten des Erbes "Aus der Tiefe": grenzüberschreitendes kultur-touristisches Potenzial

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die grenzüberschreitende nachhaltige Tourismusentwicklung auf der Grundlage des einzigartigen Natur- und Kulturerbes von Mofetten und Mineralwasserquellen zu fördern. Durch die Einrichtung einer gemeinsamen Verwaltung des Erbes und Besucherlenkung wird dessen Erhaltung sichergestellt und das kulturelle Potenzial des Gebiets hervorgehoben.

Mineralwasserquellen, Thermalwasser und insbesondere Mofetten sind Naturphänomene, die im grenzüberschreitenden Gebiet der Gemeinden Gornja Radgona - Bad Radkersburg hervorstechen. Mofetten stellen ein außergewöhnliches und seltenes Naturphänomen dar, bei dem ein konstantes, fast reines CO2-Gas aus den Tiefen der Erde austritt. Mineral- und Thermalquellen prägten das Gebiet kulturell, historisch und ethnologisch. Das Erbe ist bedroht und geht langsam verloren. Für dessen langfristigen Erhalt ist eine nachhaltige Bewirtschaftung notwendig.

Im Rahmen des Projektes wird ein gemeinsamer grenzüberschreitender Aktionsplan für die nachhaltige Bewirtschaftung des kulturellen und touristischen Potenzials des erhaltenen Naturerbes erstellt. Durch die Lenkung der Besucherströme wird die Entwicklung des Tourismus auf dem Land direkt gefördert, mit dem Ziel, die Verschlechterung des Zustands von Naturphänomenen zu verhindern. Die Besucher werden außerhalb gefährdeter Gebiete zu Interpretationspunkten geleitet, während in städtischen Zentren Gruppen von Besucher, deren Besuch die Belastbarkeit der Naturerbegebiete übersteigen könnte, durch das kulturelle und kreative Angebot – die Umsetzung eines Wasser- und Lichtfestivals – außerhalb der Saison zurückgehalten werden. Es wird ein Schulungsprogramm entwickelt, umgesetzt und evaluiert, das sich an Lehrkräfte mit dem Ziel der Umsetzung der Inhalte in Bildungsprogrammen sowie an Mitarbeiter in touristischen Organisationen richtet. Das Resultat des Projektes ist ein innovatives grenzüberschreitendes touristisches Produkt basiert auf drei Programmen: Fahrrad-, Bildungs- und kreatives Kulturprodukt.

Mit dem Ziel der Bewahrung und des Schutzes des Erbes bei gleichzeitigem Besuch und Kennenlernen sowie der gemeinsamen Verwaltung, Motivation und Steigerung von Kompetenzen und dem Aufbau gemeinsamer Netzwerke von Interessengruppen für die Etablierung nachhaltiger grenzüberschreitender Tourismusprodukte unter Berücksichtigung der Vulnerabilität und des Potenzials von Naturerbe und Kultur, wird das Projekt „deProfundis“ positive Auswirkungen auf das lokale Umfeld haben und die Identität und Sichtbarkeit des Programmgebiets stärken.

Leadpartner:
Institut der Republik Slowenien für Naturschutz

Projektpartner:
Stadtgemeinde Bad Radkersburg
Kulturzentrum Süd-Ost GmbH (Zehnerhaus) Stadtgemeinde Bad Radkersburg
Gemeinde Gornja Radgona

Dauer: 1.11.2023 – 31.10.2026
Genehmigter EFRE-Beitrag: 949.115,80 €
Das Projekt wird im Rahmen des Interreg-Programms Slowenien-Österreich vom Europäischen Fond für regionale Entwicklung gefördert.
Website: http://www.si-at.eu/2127/